Ostatnie aktualności:
Witamy w portalu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Dziś jest: Wtorek, 25 czerwca 2019.
zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
na rok szkolny 2018/2019
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 r. poz. 586) – wydane na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) – wydane na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 671). 7.Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Na podstawie art. 149, art. 155, art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Ogólne założenia:


1.    Organizuje się w roku szkolnym 2018/2019 nabór do:
•    Technikum Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego:
    technik budownictwa
    technik elektronik
    technik informatyk
    technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
•    III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego:
    klasa sportowa
•    Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego
    monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
3.    Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzona zostanie
z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Kandydaci dokonują tylko i wyłącznie rejestracji elektronicznej.

 

Terminarz:


od 18 maja 2018r. do 4 czerwca 2018r.  złożenie wniosku  przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci składają wniosek  jedynie w szkole pierwszego wyboru – tylko Liceum Ogólnokształcące,

od 18 maja 2018r. do 18 czerwca 2018r.
  złożenie wniosku  przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci składają wniosek  jedynie w szkole pierwszego wyboru,

11 czerwca 2018r. godz. 15.00 – Liceum Ogólnokształcące, przeprowadzenie próby sprawnościowej dla kandydatów do oddziału sportowego – sala gimnastyczna,

15 czerwca 2018r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej,

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r.
  dostarczenie do wybranych szkół potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub wprowadzenie tych informacji przez macierzyste gimnazja ( o ile system daje taką możliwość),

do 5 lipca 2018. dokonanie weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

6 lipca 2018r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

od 6 lipca 2018r.
– wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie.

od 6 lipca do 12 lipca 2018r. – termin potwierdzania przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
13 lipca 2018r. - godz. 9.00
Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych  i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach.

Wymagane dokumenty:


1. Wniosek  (wydruk komputerowy), zgłoszenie absolwenta, 2 zdjęcia legitymacyjne, bilans i karta zdrowia, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminów gimnazjalnych.

3. Inne np.: w przypadku laureatów konkursów, olimpiad i konkursów przedmiotowych zaświadczenie o uzyskanych osiągnięciach.

4. Do klasy sportowej :
opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,
zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów).

5. W przypadku kandydatów do branżowej szkoły I stopnia -  zaświadczenie pracodawcy o przyjęciu na praktykę zawodową.

Kryteria rekrutacji:


1. O przyjęcie do klasy pierwszej  liceum ogólnokształcącego, technikum  oraz branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum oraz branżowej szkoły I stopnia powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w określonym zawodzie.

3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów przydzielonych przez komisję rekrutacyjną według następujących zasad:
•    za egzamin gimnazjalny maksymalnie 100 punktów (taka sama ilość punktów, jaką kandydat uzyskał na egzaminie gimnazjalnym)
•    za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum max. 100 punktów – język polski, matematyka i fizyka (zamiast fizyki biologia dla liceum ogólnokształcącego oraz zajęcia techniczne dla szkoły branżowej I stopnia) wg następującego klucza:

 

 

 


Ocena            Ilość punktów
celujący          18
bardzo dobry  17
dobry             14
dostateczny     8
dopuszczający 2•    za oceny – język obcy nowożytny wg następującego klucza:

Ocena            Ilość punktów
celujący          18
bardzo dobry  17
dobry             14
dostateczny     8
dopuszczający 2


•    za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
•    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
2.tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
3.tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.
•    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  
   7 punktów,

3.dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
   5 punktów,

4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
•    Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Uwaga: w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
wynosi 18 punktów

•    stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – 3 pkt
•    absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  stosuje się §8.1 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r.
•    Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego (100pkt):

1.Język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
2.Historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
3.Matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
4.Przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
5.Język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.
•    do klasy sportowej- zaliczenie próby sprawności fizycznej ustalonej przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną jednej z niżej wymienionych dyscyplin :
    piłka nożna
    piłka siatkowa
    lekkoatletyka
    piłka koszykowa

4. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez  kuratorów oświaty w innych województwach, mienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowot¬nymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej .

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)    wielodzietność rodziny kandydata;
2)    niepełnosprawność kandydata;
3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala listę kandydatów według malejącej liczby punktów
z uwzględnieniem punktów 4, 5 i 6 aż do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych dla jednego oddziału. Limit miejsc w jednym oddziale wynosi 32.

8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danym typie szkoły, na wniosek kandydata przydziela się go do innego typu szkoły lub profilu zaproponowanego przez komisję, gdzie limit miejsc nie został wyczerpany. Lista kandydatów w obrębie wolnych miejsc będzie tworzona na podstawie rankingu punktowego.

9. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala listę rezerwową kandydatów, którzy mogą zostać przyjęci w przypadku braku potwierdzenia zamiaru podjęcia nauki przez kandydata zakwalifikowanego.

10. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

11. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej zostaje zatwierdzona przez Dyrektora Szkoły.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się egzaminem maturalnym, może określić minimalną liczbę punktów wymaganą przy przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły.

Zasady odwołania.


1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Ogólnopolski Ranking Techników 2019

Informacje naborowe
Filmy z wydarzeń Zespołu Szkół Technicznych

Kalendarium szkolne
W najbliższym czasie, nie zaplanowano żadnych wydarzeń.
Komitywa

Projekt Irlandia w Szkole

Projekt Irlandia w szkole

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Stacja meteorologiczna

50 lat ZST

Wolontariusze ZST

SPEAK UP

BIP ZST Wodzisław
Polecane

komiks

Jakość powietrza


Polecamy
FACEBOOK

SZKOŁA W WIKIPEDII

 

Projekt

Księga absolwentów

Losowe zdjęcie
Jasełka 19.12.2014r. Jasełka 19.12.2014r.