Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
Adres url: http://www.zstwodzislaw.net
Data publikacji: 2008r.
Data aktualizacji: 1.03.2022r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. filmy opublikowanie przed 1 maja 2019r. nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących i nie posiadają audiodeskrypcji
 2. strona nie zawiera informacji o zakresie działalności podmiotu publicznego – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 3. część dokumentów urzędowych może nie być dostępna,
 4. część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Dokładamy wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu zapewnić dostępność naszej strony. W tym celu podejmujemy działania na rzecz usuwania poszczególnych niezgodności lub ograniczeń. Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w terminie 14 dni niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: media@zstwodzislaw.netProsimy wypełnić wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informatyjno-komunikacyjnej, oraz odesłanie na adres: media@zstwodzislaw.net

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikaycjnej.doc (45kb)

Wyłączenia

 • mapy;
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści będące w posiadaniu Zespołu Szkół Techniznych, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Zespół Szkół Technicznych nie jest uprawniony;
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki, materiały archiwalne, muzealia lub materiały biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji: wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;

są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada naspujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Kontrastowe kolory;
 2. wyróżnienie odnośników;
 3. brak ruchomych elementów;
 4. styl i rozmiar czcionek poprawiający czytelność: czcionka minimum:12px, styl bezszeryfowy, czytelna kolorystyka;
 5. wszystkie teksty sa pisane z użyciem znaczników;
 6. opis tekstowy wszystkich grafik opublikowanych po 23 września 2019r.;
 7. dokumenty zapisywane w formacie .docx lub pdf z informacją o rozmiarze, oraz zawierają tagi;

Dostępność serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisłasiu Śląskim według kryteriów:

 1. Percjepcja
  • Tekst altermatywny:
   W serwisie umieszczamy tekst alternatywny dla elementów nietekstowych w sytuacji, w której ich zrozumienie jest konieczne dla zrozumienia treści dokumentu.
  • Media zależne od czasu:
   W serwisie, w większości przypadków, nie zapewniamy alternatywy dla mediów zależnych od czasu (materiały wideo, materiały dźwiękowe).
  • Możliwość adaptacji:
   Znaczniki HTML (zarówno formatujące jak i semantyczne) używane w serwisie zapewniają jego logiczną strukturę. Sekwencja nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML, jest logiczna i intuicyjna.
  • Treść rozróżnialna:
   Strona jest sbudowana w sposób kontrastowy, ułatwiającą czytelnikom przeglądanie treści wraz z separacją pierwszego planu i tła.
 2. Funkcjonalność
  • Klawiatura: Najważniejsze elementy serwisu i jego funkcjonalności dostępne są przy użyciu klawiatury. Serwis nie korzysta ze skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z oprogramowaniem i urządzeniami użytkownika.
  • Wystarczająca ilość czasu: Serwis zapewnia użytkownikom wystarczającą ilość czasu, aby mogli przeczytać i przetworzyć treść.
  • Ataki padaczki: W serwisie nie pojawiają się treści w formie, która mogłaby spowodować atak padaczki.
 3. Zrozumiałość
  • Czytelność:
   Strona posiada treści czytelne i łatwe do zrozumienia.
  • Przewidywalność:
   Poszczególne elementy serwisu i jego podstrony działają i otwierają się w sposób przewidywalny.
 4. Rzetelność: Serwis zapewnia poprawną interpretację różnych klientów użytkownika (maksymalizuje kompatybilność z klientami obecnymi i przyszłymi).

Dostępność architektoniczna Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisłasiu Śląskim:

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92 44-300 Wodzisław Śląski

Do budynku prowadzą 4 wejścia:

 1. Wejście główne od strony ul. Pszowskiej oraz ul. Dąbrówki, do którego prowadzą schody od ul. Pszowskiej, chodnik z kostki brukowej oraz część parkingu. Do drzwi wejściowych prowadzi jeden stopień. Drzwi posiadają pochylnię. Wejście posiada podjazd dla niepełnosprawnych, drzwi umożliwiają wjazd wózka dla niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Od tej samej strony budynku zlokalizowane jest drugie wejście. Posiada dwa stopnie. Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Trzecie wejście do budynku znajduje się od strony dziedzińca na którym jest parking. Wejście to posiada jeden stopień i nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do drzwi prowadzi droga asfaltowa połączona z parkingiem.
 4. Obok wejścia nr 3 znajduje się wejście nr 4 prowadzące do szatni. Wejście posiada jeden stopień i nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie wejścia do budynku znajdują się obok parkingu. Parking nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do wszystkich wejść można dojechać samochodem od strony ul. Dąbrówki. Wejścia do szkoły są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacja dla osób niesłyszących.

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem szkoły, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: zst@zstwodzislaw.net lub na numer faksu: 3245627.22 Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w szkole. Informacja dla osób niedowidzących Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania dokumentacji w druku powiększonym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Warunkiem wejścia na teren szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Podejmujemy działania na rzecz usuwania poszczególnych niezgodności lub ograniczeń. Jeżeli w trakcie korzystania z budynku ZST napotkacie Państwo niezgodności lub ograniczenia, będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w terminie 14 dni niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: media@zstwodzislaw.net

W tym celu prosimy o kontakt na adres: media@zstwodzislaw.net

Prosimy wypełnić wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informatyjno-komunikacyjnej, oraz odesłanie na adres: media@zstwodzislaw.net

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikaycjnej.doc (45kb)