Historia szkoły

W 1961 r. powołano, w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów z 15 czerwca 1958 r., 31 szkolny Ochotniczy Hufiec Pracy. Równocześnie na mocy zarządzenia nr 159 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 18 lipca 1961 r. z mocą obowiązującą od 1 września 1961 r. otwarto dwa pierwsze oddziały Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Wodzisławiu Śl.

Historia hufca jest więc ściśle związana z historią Zespołu Szkół Budowlanych, szkoły utworzonej i kierowanej od początku przez dyrektora mgr. Stanisława Czecha. Kształciła ona do 1968 r. wyłącznie członków 31 OHP. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że nasza szkoła wiąże swe powstanie z Bielskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Miejskiego, gdyż w tym czasie na terenie rozbudowującego się powiatu wodzisławskiego działał Zarząd tegoż Przedsiębiorstwa. Dopiero jego likwidacja i przejęcie budownictwa na tym terenie przez nowopowstałe Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Rybniku spowodowało przekazanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Wodzisławiu Śląskim Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Miejskiego w Rybniku. Początki tej działalności nie były łatwe.
Początkowo zajęcia prowadzono w dwu, później w trzech salach lekcyjnych. Nabór uczniów do dwu pierwszych oddziałów o specjalnościach: murarz-tynkarz i betoniarz-zbrojarz zapewniała kadra 31 OHP, między innymi ówczesny komendant Bronisław Chmielewski i ówczesny kwatermistrz a późniejszy komendant Emil Godoś. Nauczycielami zajęć teoretycznych byli dochodzący pracownicy okolicznych szkół oraz pracownicy macierzystego przedsiębiorstwa. Szkoła mieściła się w zaadoptowanym dla jej potrzeb baraku byłej bazy transportu na ulicy Dzierżyńskiego. Brakowało programów nauczania, podręczników, pomocy naukowych.
W roku 1964 wybudowany został budynek szkolny przy ulicy Wojska Polskiego, który stwarzał dogodne warunki do kontynuowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, a szybko następujący rozwój Rybnickiego Okręgu Węglowego, przyczynił się do otwarcia przedsiębiorstwa budowlanego w Żorach oraz OHP i Filię Zespołu Szkół Budowlanych – Wodzisław w Jastrzębiu Zdroju, która mieściła się przy ulicy Podhalańskiej.
Dobrze zorganizowane szkolenie pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów dało wielorakie korzyści: konkretną produkcję i kwalifikacje. Uczniowie naszej szkoły w tym okresie, zdobywając praktyczną naukę zawodu pod kierownictwem mgr inż. Augustyna Nowaka, sami nieomal wybudowali dla pracowników naszego przedsiębiorstwa Dom Wypoczynkowy „Uśmiech” w Wiśle-Malince.
Uczniowie pracowali także w pierwszym dwudziestoleciu istnienia szkoły w tzw. czynie społecznym. Uczniowie pracowali m.in. przy boisku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu i Szkoły Podstawowej w Nieboczowach, odgruzowaniu, konserwacji i wykonaniu pomocy naukowych, wykonaniu wykopów pod nawierzchnię ulicy Bocznej, przy budowie fontanny, muszli koncertowej, rynku, boisk i basenu. Wszyscy nauczyciele przedmiotów teoretycznych, jak i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nie szczędzili sił, by jak najlepiej wywiązać się z nałożonych na nich obowiązków dydaktyczno-pedagogicznych.
W 1970 roku Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych ogłosiło konkurs na najlepszą szkołę budowlaną. Z 136 placówek, jakie wzięły udział w rywalizacji, nasza szkoła zajęła 14 miejsce. Także w czerwcu tego roku szkoła obchodziła swój pierwszy, skromny jubileusz – dziesięciolecia istnienia oraz działania 31 OHP. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie absolwentów, młodzieży i pracowników. W tym dniu uhonorowano nauczycieli i instruktorów, którzy wnieśli ogromny wkład w powstanie i rozwój tej placówki.
Tak zakończył się pewien etap w historii naszej szkoły.
Dynamiczny rozwój szkoły i znaczny wzrost liczby uczniów spowodował podjęcie decyzji o budowie nowego obiektu szkolnego przy ulicy Pszowskiej 92.
Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji, przedsiębiorstw, pracowników szkoły, uczniów nowy budynek oddano do użytku w roku 1974. Stwarzał on dogodne warunki dla pracy dydaktycznej i wychowawczej – posiadał 12 sal lekcyjnych, pomieszczenia administracyjne, salę gimnastyczną, basen kąpielowy i kompleks boisk rekreacyjno-sportowych. W tym czasie przystąpiono do organizowania gabinetów zawodowych. Zwiększyła się ilość oddziałów, która pod koniec lat 70-tych wzrosła do 45. Nauka odbywała się w cyklu dwuletnim w zawodach budowlanych i trzyletnim w zawodach mechanicznych w Zasadniczej Szkole Budowlanej w klasach młodocianych pracowników i w cyklu popołudniowym, dwuletnim w klasach Zasadniczej Szkoły Budowlanej OHP. W roku 1975 utworzono trzyletnie szkoły wieczorowe: Technikum Budowlane dla Pracujących na podbudowie ZSZ oraz Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących na podbudowie szkoły podstawowej. W roku 1976 Zasadnicza Szkoła Budowlana otrzymała nazwę Zespołu Szkół Budowlanych KBO „ROW” Rybnik w Wodzisławiu, któremu w roku 1979 nadano imię Janka Krasickiego.
Niezwykłym wydarzeniem roku szkolnego 1990/91 stał się również fakt, że po raz pierwszy w dziejach naszej szkoły rozpoczęła się nauka religii, którą prowadzą u nas księża z katolickiej parafii pod wezwaniem św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim.
Od 1września 1991 powstaje Technikum Elektroniczne o specjalności radiotechnika i telewizja, a od września 1994r. zostaje wprowadzona nowa specjalność – elektronika ogólna. Szkoła z Zespołu Szkół Budowlanych w 1992 r. zmienia nazwę na Zespół Szkół Technicznych. Powstaje nowoczesna pracownia historyczna i pracownia języka angielskiego. W 1999 r. szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Karvinie, która trwa do dnia dzisiejszego. W ramach utworzonego Liceum Technicznego w roku szkolnym 2000/2001 powstała pierwsza klasa sportowa. W roku dwutysięcznym ZST był inicjatorem i organizatorem pierwszej Licealiady Szkół Średnich Powiatu Wodzisławskiego.
40-lecie istnienia szkoły to uroczyste obchody tego jubileuszu w październiku 2001 r. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością ks. Arcybiskup dr Damian Zimoń.
Od września 2002 r. po przekształceniu szkoły powstają: Technikum nr 3, III Liceum Profilowane i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2. Utworzono sześć oddziałów Liceum Profilowanego, w tym klasy o atrakcyjnych kierunkach: kształtowanie środowiska i socjalny. W ramach Technikum nr 3 powstała klasa o specjalności technik telekomunikacji.
W październiku 2002 r. po kapitalnym remoncie nastąpiło otwarcie basenu szkolnego i swoją działalność zainaugurowała pierwsza w powiecie Lokalna Akademia CISCO.
Szkoła nadal prężnie rozwija się, w roku szkolnym 2004/2005 utworzone zostaje III Liceum Ogólnokształcące, w jego ramach klasa sportowa. W tym roku szkolnym uczniowie rozpoczęli naukę w całkowicie wyremontowanej szkole. 1 października 2004 r. ZST otrzymał certyfikat „Szkoła z klasą”, w roku 2006 dziewięciu nauczycieli otrzymało tytuł „Nauczyciel z klasą”.
ZST to nie tylko „kuźnia” olimpijczyków. Od kilku lat, już tradycyjnie, nasi uczniowie zostają stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Co roku wielu absolwentów zostaje technikami. W maju 2005 r. odbył się po raz pierwszy egzamin maturalny w trzyletnim Liceum Profilowanym, a w czerwcu 2006 r. po raz pierwszy odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów czteroletnich techników.
W sierpniu 2006 r. rozpoczęto roboty modernizacyjne kompleksu sportowego. Uroczystego otwarcia Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu przy ZST dokonał nowo mianowany Dyrektor ZST mgr Czesław Pieczka 1 października 2007 r.
Od pierwszego września 2008 r. szkoła ma swój sztandar. Uroczystość poświęcenia sztandaru ZST odbyła się w wodzisławskim kościele parafialnym p.w. WNMP. W kwietniu 2008 r. byliśmy gospodarzami XXII Finału Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, który ściągnął do naszej szkoły 81 reprezentantów z 48 szkól ponadgimnazjalnych z całej Polski.
1 września 2009 r. odbyły się w ZST uroczystości inaugurujące rok szkolny 2009/2010 dla powiatowych szkół i placówek oświatowych. Uroczystość przypadła w 10-lecie Powiatu Wodzisławskiego oraz zbiegła się z siedemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Historia ZST to liczne konkursy, turnieje, olimpiady, akcje krwiodawstwa, koncerty charytatywne, kwesty na cmentarzach, dni otwartych drzwi dla kandydatów do naszej szkoły, itp.
W roku szkolnym 2010/2011 do bogatej oferty edukacyjnej w technikum zostanie wprowadzona nowa specjalność – technik teleinformatyk, a w roku 2012/2013 wprowadzono specjalność – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
W 2011 r. szkoła obchodziła jubileusz pięćdziesięciolecia swojego istnienia.