Projekt „Śląskie. Zawodowcy” w ZST

Kurs budowlany

W ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy” uczniowie klasy 4 BN uczestniczyli w dniach 19-22 października 2022 r. w kursie AutoCAD prowadzonym przez firmę CADVISION. O zakwalifikowaniu się uczniów do projektu decydowała średnia ocen oraz frekwencja na zajęciach. Celem projektu jest poprawa oferty i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, szkoleniach, kursach oraz doradztwie edukacyjno- zawodowym.

Z naszej szkoły do projektu wybrano 6 osób. Troje z nich po spotkaniu z doradcą zawodowym zdecydowało o wyborze kursu AutoCAD, a troje o kursie na koparko-ładowarkę.
W październiku kurs AutoCAD został z sukcesem ukończony, a jego uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty. Nasi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności, a tym samym zdecydowanie poprawili swoją pozycję na rynku pracy.
Gratulujemy!

Informacje dotyczące projektu:
Śląskie. Zawodowcy – Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs budowlany

Kurs budowlany

Kurs budowlany